DADES PERSONALS
DADES IMMOBLE
 Habitatges
 Oficines
 Locals o Naus
 Garatges
 Solars
 Altres
ALTRES DADES
Traster
Garatge
Piscina
OBSERVACIONS D'INTERÈS
 
En compliment del Nou Reglament Europeu (RGPD) 2016/679 en emplenar aquest formulari dóna el seu consentiment a fi que les seves dades s'incorporin a un fitxer automatitzat de dades, en el qual l'única finalitat és la de poder contactar amb vostè i informar-lo sobre les qüestions que ens planteja. Se l'informa que pot exercir els drets d'accés, cancel•lació, rectificació, i oposició, pel qual pot dirigir-se a info@t77.es. Les seves dades mai seran subministrades a tercers sota cap concepte, no rebrà cap publicitat ni cap altre informació no sol•licitada expressament a Meritxell Agustí Hinojosa. El responsable del fitxer és Meritxell Agustí Hinojosa amb domicili al Cr Pi i Margall 18 baixos, Telf. 977202947 - 636488876, info@t77.es.